สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ทางด้านประวัติศาสตร์
ใบงานที่ 1 เรื่องการประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสรต์ มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ครูเฉลยใบงาน
ใบงานที่ 1 เรื่องการประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสรต์ มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ครูเฉลยใบงาน
นักเรียนศึกษาใบงานที 2 และ 3 เรื่อง สิริจันทร์ขวัญหาย
ใบงานที่ 3 นักเรียนอภิปรายหน้าชั้นเรียน ครูเฉลยใบงาน