สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ การสำรวจผลงานสร้างสรรค์ของบุคคลสำคัญ
การสร้างสรรค์ของบุคคลสำคัญ ประวัติ และผลงาน ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
การสร้างสรรค์ของบุคคลสำคัญ ประวัติ และผลงาน ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ประวัติและแนวคิดของมหา ตมะ คานธี
ประวัติผลงานของ ดร. ป๋วย อึ๊ง ภาภรณ์
ประวัติและผลงานของ ศาตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี