สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญของมนุษยชาติ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สาเหตุ และความหมาย
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สาเหตุ และความหมาย
เหตุการณ์สำคัญในคริสตศตวรรษที่ 20 สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
สงครามเย็น และวิดีทัศน์ เสนอเหตุการณ์สำคัญในศตวรรษที่ 20