สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญของมนุษยชาติ
นำเข้าสุ่บทเรียน ความหมายของความร่วมมือ ระหว่างประเทศ
นำเข้าสุ่บทเรียน ความหมายของความร่วมมือ ระหว่างประเทศ
องค์การสันนิบาตชาติ -เป้าหมาย ส่วนประกอบ หน้าที่
องค์การสหประชาชาติ (un) - วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
องค์การสหประชาชาติ หน่วยงานหลัก