สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญของมนุษยชาติ
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
สาเหตุความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
กรณีความขัดแย้งในภูมิภาค และสงครามที่เกิดขึ้น