สังคม ส43101
ประวัติศาสตร์ ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
สงครามโลกระหว่าง อิหร่านและอิรัก
สงครามโลกระหว่าง อิหร่านและอิรัก
สงครามอ่าวเปอร์เซีย และผลกระทบของความขัดแย้งในภูมิภาค ตะวันออกกลาง
คำถามท้ายบท เรื่อง ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง