สังคม ส43101
ภูมิศาสตร์ ความรู้เกี่ยวสารสนเทศภูมิศสาตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ลักษณะของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และองค์ประกอบของระบบ GIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ลักษณะของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และองค์ประกอบของระบบ GIS
ความหมาย และประเภทของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบ vector และ raspar
ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์/คำถามท้ายบท/ดาวเทียมครีออส