สังคม ส43101
ภูมิศาสตร์ สถานการณ์ด้านสิ่งแว้ดล้อมในประเทศไทย
วิดีทัศน์สารคดี เรื่อง"รู้เรื่องโลก"
วิดีทัศน์สารคดี เรื่อง"รู้เรื่องโลก"
ใบงานที่ 3 แผนที่ประเทศไทย ดินและทรัพยากรดิน
การใช้ประโยชน์ของที่ดิน สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
แร่ธาตุต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของดิน การแบ่งชั้นของดิน