สังคม ส43101
ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์เกี่ยวกับอากาศและบรรยากาศ - การเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ ภาวะเรือนกระจก
วีดีทัศน์เรื่อง"สารCFC"ส่วนประกอบ การนำมาใช้ และผลกระทบ