สุขศึกษา พ43101
การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท,ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ การะบวนการสร้างเสริมการทำงานของระบบประสาท
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ส่วนประกอบของร่างกาย อวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
อวัยวะรับรส โครงสร้างระบบประสาท
สมองแต่ละส่วน ไขสันหลัง ระบบประสาทส่วนปลาย