สุขศึกษา พ43101
การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท,ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ กระบวนการสร้างเสริมการทำงานของระบบสืบพันธุ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบบประสาท
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบบประสาท
ระบบสืบพันธุ์, โครงสร้างระบบระบบสืบพันธุ์ชายและหญิง
ระบบสืบพันธุ์ภายใน (ช่องคลอด , มดลูก , ปีกมดลูก)