สุขศึกษา พ43101
การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว , ชุมชน ,และสังคม การวางแผนดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
การวางแผนสุขภาพ นโยบายหลักของสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของชุมชน
การวางแผนสุขภาพ นโยบายหลักของสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของชุมชน
ภาวะสุขภาพของบุคคล
ขั้นตอนกระบวนการวางแผนดูแลสุขภาพ
คุณค่าของการวางแผน และการปรับปรุงแก้ไข