สุขศึกษา พ43101
การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว , ชุมชน ,และสังคม วิธิการสร้างสุขและการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด
การดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด
คุณค่าของการวางแผนสุขภาพ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
วิธิการสร้างสุขภาพ และการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
การปรับตัวต่อเพศตรงข้าม และงานสาธารณสุขมูลฐาน