สุขศึกษา พ43101
การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว , ชุมชน ,และสังคม โรคเอดส์และการป้องกันสารเสพติด
การวางแผนดูแลสุขภาพในชุมชน งานสาธารณสุข ผู้ป่วยโรคเอดส์
การวางแผนดูแลสุขภาพในชุมชน งานสาธารณสุข ผู้ป่วยโรคเอดส์
ยาเสพติดและการทำงานเฝ้าระวังยาเสพติด
ปัญหาโรคติดต่อ โรคเอดส์ และการป้องกัน