สุขศึกษา พ43101
การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว , ชุมชน ,และสังคม ปัจจัยเสี่ยงของสังคม
ปัจจัยเสี่ยงของสังคม การส่งเสริมสุขภาพ
ปัจจัยเสี่ยงของสังคม การส่งเสริมสุขภาพ
ศตส. ศูนย์ตรวจสอบเกี่ยวกับยาเสพติด การส่งเสริมสุขภาพ
คุณภาพชีวิตของคนไทย สิ่งที่ทำให้เกิดโรค และ อันตรายต่อสุขภาพ