สุขศึกษา พ43101
พฤติกรรมทางเพศ-ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธุ์ ,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเลือกคู่ครอง สุขอนามัยและการป้องกันโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
ความปลอดภัย ในบ้าน นอกบ้าน และ สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย ในบ้าน นอกบ้าน และ สิ่งแวดล้อม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการติดโรค
สุขอนามัยทางเพศ การใช้ถุงยางอนามัย เอดส์ การป้องกัน การปฏิบัติตนเมื่อป่วย