สุขศึกษา พ43101
พฤติกรรมทางเพศ-ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธุ์ ,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเลือกคู่ครอง ปัจจัยและผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์
การมีเพศสัมพันธ์ การแต่งงาน พัฒนาการทางกาย
การมีเพศสัมพันธ์ การแต่งงาน พัฒนาการทางกาย
พัฒนาการทางสติปัญญา จิตใจ และอารมณ์
ความสัมพันธ์ที่เกินเลย การป้องกัน ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร