สุขศึกษา พ43101
พฤติกรรมทางเพศ-ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธุ์ ,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเลือกคู่ครอง ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นชาย-วัยรุ่นหญิง
ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นชาย-วัยรุ่นหญิง การมีเพศสัมพันธ์ สุขปฏิบัติอวัยวะเพศชาย-หญิง
ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นชาย-วัยรุ่นหญิง การมีเพศสัมพันธ์ สุขปฏิบัติอวัยวะเพศชาย-หญิง
วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา ค่านิยมทางเพศ
การคบเพื่อนในวัยรุ่น การคบเพื่อนต่างเพศ มิตรภาพ การผูกมิตร
อนามัยเจริญพันธุ์ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น