สุขศึกษา พ43101
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สุขภาพผู้บริโภค
ความหมายของผู้บริโภคและสิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้
ความหมายของผู้บริโภคและสิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้
ผลิตภัณฑ์ ความหมายของสินค้าและบริการ
แนวทางการป้องกันสิทธิผู้บริโภค/ข้อควรปฏิบัติหลังซื้อสินค้าและบริการ
สิทธิผู้บริโภค คณะกรรมการชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค