สุขศึกษา พ43101
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ
อันตรายของมลพิษทางอากาศและการป้องกัน
มลพิษทางน้ำและการป้องกัน/ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มลพิษทางเสียงและการป้องกันธรณีพิบัติภัย