สุขศึกษา พ43101
ความปลอดภัยในชีวิต การปฐมพยาบาล
การเกิดอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล
การเกิดอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล
การสังเกตจากการเจ็บป่วยด้วยตนเอง
การตรวจร่างกาย หลักการปฐมพยาบาล
การวัดความดัน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การช่วยเหลือคนตกน้ำ