สุขศึกษา พ43101
ความปลอดภัยในชีวิต สารเสพติดให้โทษ
โทษของยาเสพติด การป้องกันตนเองจากยาเสพติด
โทษของยาเสพติด การป้องกันตนเองจากยาเสพติด
การป้องกันปัญหายาเสพติดในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และบทบาทของรัฐ
แหล่งบริการด้านการป้องกันบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ยุทธศาสตร์งานเฝ้าระวัง
สิ่งเสพิดในกลุ่มวัยรุ่น สรุปบทเรียน