ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การอ่านและการเขียน เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
การใช้ Subject pronoun และ verb to be
การแสดงความเป็นเจ้าของ โดยการใช้ ’s และ of
อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล