ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การอ่านและการเขียน เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
การใช้และประเภทของ Subject Pronouns and Verb to be
การใช้และประเภทของ Subject Pronouns and Verb to be
การใช้ apostrophe s (’s) และ of เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ
อ่านเรื่องจากตัวอย่าง และแบบฝึกหัด การแสดงความเป็นเจ้าของ
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-