ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การถามตอบอายุของบุคคล และการเปรียบเทียบอายุ
การฝึกพูด ฟัง และสะกดตัวเลข
การฝึกพูด ฟัง และสะกดตัวเลข
การฝึกเขียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และเพลง ABC
Subject, verb to be และการเขียนให้อยู่ในรูปย่อ
การถามตอบเรื่องอายุ