ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การถามตอบอายุของบุคคล และการเปรียบเทียบอายุ
ฝึกนับจำนวน
ฝึกนับจำนวน
ถามตอบเกี่ยวกับ อายุ (1)
ถามตอบเกี่ยวกับ อายุ (2)