ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การถามตอบอายุของบุคคล และการเปรียบเทียบอายุ
ทบทวนการถามตอบเกี่ยวกับอายุ
ทบทวนการถามตอบเกี่ยวกับอายุ
ประโยคบอกเล่า และประโยคปฏิเสธ
การเขียนถามตอบ เกี่ยวกับอายุ
การเขียนบอกอายุของบุคคล