ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การถามตอบเกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
การฝึกออกเสียงชื่อเมืองหลวง ประเทศ และสัญชาติ
แบบฝึกหัดทบทวน