ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การถามตอบเกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ
ทบทวนการฝึกออกเสียงชื่อเมืองหลวง ประเทศ และสัญชาติ
ทบทวนการฝึกออกเสียงชื่อเมืองหลวง ประเทศ และสัญชาติ
ทบทวนเรื่องการใช้ verb to be
แบบฝึกหัดทบทวน เกี่ยวกับเรื่องสัญชาติ