ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การถามตอบเกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ
ทบทวนการฝึกออกเสียง ชื่อเมืองหลวง ประเทศ และสัญชาติ
ทบทวนการฝึกออกเสียง ชื่อเมืองหลวง ประเทศ และสัญชาติ
ฟังเทปแล้วตอบคำถามโดยใช้ yes/no question
แบบฝึกหัดการสนทนาโต้ตอบเรื่องสัญชาติ
แบบฝึกหัดการใช้ yes/no question