ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การถามตอบเกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ
สาระการเรียนรู้และนำเข้าเรื่อง Dracula
สาระการเรียนรู้และนำเข้าเรื่อง Dracula
ฝึกการฟังและออกเสียงเรื่อง Dracula
อธิบายเรื่อง Dracula และแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดเรื่อง การสัมภาษณ์ (โดยใช้ข้อมูลจากเรื่อง Dracula)