ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การถามตอบเกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ
ทบทวนเรื่อง Dracula
ทบทวนเรื่อง Dracula
ทบทวนการใช้ subject pronoun และ possessive adjective pronoun
แบบฝึกหัดการใช้ yes/no question
ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม