ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การพูดทักทาย การแนะนำตนเอง และผู้อื่น
คำศัพท์เกี่ยวกับการทักทาย
คำศัพท์เกี่ยวกับการทักทาย
ฝึกการฟัง และพูดตามเทป เรื่องการทักทาย
การถาม-ตอบ เกี่ยวกับชื่อบุคคล และการทักทาย
การฝึกอ่านและเขียน ตัวเลขและจำนวน