ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การเขียนข้อมูลส่วนบุคคล
ฟังบทสนทนา และฝึกถามตอบแบบ yes/no question
ฟังบทสนทนา และฝึกถามตอบแบบ yes/no question
ฝึกฟังและพูดตามเทป เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ฟังข้อมูลส่วนบุคคล จากเทปแล้วทำแบบฝึกหัด
เขียนข้อมูลส่วนบุคคลได้