ภาษาอังกฤษ อ31101
Personal Identifications การบรรยายบุคลิก และลักษณะของบุคคล
การสอบถามลักษณะบุคคล
การสอบถามลักษณะบุคคล
การบรรยายลักษณะบุคคล
แบบฝึกหัดทบทวน
ฟังลักษณะบุคคลตามเทป แล้วตอบคำถาม