วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อน และการหักเหของแสง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง แสงและการเกิดภาพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง แสงและการเกิดภาพ
ความหมายของแสง และแหล่งกำเนิดแสง
การทดลองเรื่อง การสะท้อนแสงของกระจกเงาราบ
การทดลองเรื่อง การสะท้อนแสงของกระจกเงาราบ (ต่อ)