วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การสะท้อนและการหักเหของแสงผ่านเลนส์
การเกิดภาพบนเลนส์เว้า การคำนวณเกี่ยวกับเลนส์
การเกิดภาพบนเลนส์เว้า การคำนวณเกี่ยวกับเลนส์
แบบฝึกหัดการคำนวณ 1
แบบฝึกหัดการคำนวณ 2
ทบทวนการเกิดภาพเมื่อแสงผ่านเลนส์