วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การมองเห็น
อธิบายปรากฏการณ์การเกิดภาพลวงตา
อธิบายปรากฏการณ์การเกิดภาพลวงตา
การทดลองเรื่อง การสะท้อนกลับของแสง
ปฏิบัติการทดลอง และผลการทดลอง การสะท้อนกลับของแสง
อภิปรายและสรุปผลการทดลอง การสะท้อนกลับของแสง