วิทยาศาสตร์ ว32101
แสงและการเกิดภาพ การมองเห็น
กล้องโทรทัศน์ประเภทสะท้อนแสงและกล้องถ่ายรูป
กล้องโทรทัศน์ประเภทสะท้อนแสงและกล้องถ่ายรูป
ดวงตาและการมองเห็น
ส่วนประกอบของนัยน์ตา และกระบวนการรับแสง
เซลล์รับแสงของตามนุษย์