ภาษาอังกฤษ อ31101
Family and Occupations ถามตอบเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว
ถามตอบเกี่ยวกับ Dan’s family
ถามตอบเกี่ยวกับ Dan’s family
คำศัพท์เกี่ยวกับ บุคคลในครอบครัว
แบบฝึกหัดทบทวน
ฟังและอ่านบทสนทนา เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว