ภาษาอังกฤษ อ31101
Family and Occupations การถาม ตอบ และพูด เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว
ฝึกออกเสียง Family words
ฝึกออกเสียง Family words
การใช้้ ’s ในการแสดงความเป็นเจ้าของ
แบบฝึกหัดจาก family tree
การใช้ verb to have และ verb to do