ภาษาอังกฤษ อ31101
Family and Occupations การถามตอบเกี่ยวกับอาชีพ
คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
ฟังเทป แล้วพูดแนะนำตนเอง
แบบฝึกหัดทบทวน