ภาษาอังกฤษ อ31101
Family and Occupations การถามตอบเกี่ยวกับอาชีพ
ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ
ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ
ฝึกออกเสียงอาชีพต่างๆ และแบบฝึกหัด
ถามตอบเกี่ยวกับอาชีพ