ภาษาอังกฤษ อ31101
Family and Occupations การถามตอบเกี่ยวกับอาชีพ
ฝึกออกเสียงอาชีพต่างๆ
ฝึกออกเสียงอาชีพต่างๆ
ถามตอบเกี่ยวกับอาชีพ
แบบฝึกหัดทบทวน เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ