ภาษาอังกฤษ อ31101
Family and Occupations การบอกความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในครอบครัว
คำศัพท์เกี่ยวกับ บุคคลในครอบครัว
คำศัพท์เกี่ยวกับ บุคคลในครอบครัว
family tree
ฟังเทปเกี่ยวกับ David’s family tree