ภาษาอังกฤษ อ31101
Family and Occupations การบรรยายเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว
ทบทวนการออกเสียง บุคคลในครอบครัว และอาชีพต่างๆ
ทบทวนการออกเสียง บุคคลในครอบครัว และอาชีพต่างๆ
แบบฝึกหัดการใช้ verb to have
แบบฝึกหัดถามตอบ เกี่ยวกับครอบครัว และ family tree