ภาษาอังกฤษ อ31101
Family and Occupations การเขียนบรรยายบุคคลและอาชีพ
การเขียนบรรยายเกี่ยวกับอาชีพ
การเขียนบรรยายเกี่ยวกับอาชีพ
การใช้ verb to be
แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ บุคคลและอาชีพ
การแต่งประโยค และบรรยายเกี่ยวกับอาชีพ