ภาษาอังกฤษ อ31101
Make yourself at home สนทนาเกี่ยวกับการต้อนรับแขก การเสนออาหารและเครื่องดื่ม
ฝึกออกเสียง /c/
ฝึกออกเสียง /c/
ฝึกออกเสียง /s/, /k/
การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
การขอใช้ห้องน้ำ และประโยคแสดงความต้องการ