ภาษาอังกฤษ อ31101
Make yourself at home การสนทนาเกี่ยวกับการต้อนรับ พร้อมแสดงบทบาทสมมติ
ทบทวนเรื่องการต้อนรับ
ทบทวนเรื่องการต้อนรับ
สนทนาโต้ตอบเรื่องการต้อนรับแขก
การแสดงบทบาทสมมติในการต้อนรับแขก