ภาษาอังกฤษ อ31101
Home Sweet Home ทบทวนการใช้ there is, there are และการพูดแนะนำบ้านของตนเอง
ทบทวน คำศัพท์เกี่ยวกับ สิ่งของในบ้าน
ทบทวน คำศัพท์เกี่ยวกับ สิ่งของในบ้าน
ฝึกออกเสียงตามเทป
แบบฝึกหัดทบทวน There is, There are และการแนะนำบ้านตนเอง